;**********************************************************************; ;* A T O M I C D E B U G G E R *; ;*--------------------------------------------------------------------*; ;* doel : machinetaal debugger voor Atom-in-PC met *; ;* ondersteuning van 6502, 65C02 en 65802 *; ;*--------------------------------------------------------------------*; ;* filenaam : memedit.inc *; ;* auteur : Roland Leurs *; ;* The Atomic Development Studio *; ;* ontwikkeld : feb 1996 *; ;* laatste update : *; ;*--------------------------------------------------------------------*; ;* assembleren : als include opnemen in debug.asm *; ;**********************************************************************; ;parameters : zp, zp+1 beginadres van dump ; mwrk+5 eerste regelnummer ; mwrk+6 laatste regelnummer mwrk equ work+$10 ;werkruimte voor memedit memmenu .db 31,68,10,"Esc = Quit" .db 31,68,11,"Ins = Edit" .db 31,68,12,"PgDn = Next" .db 31,68,13,"PgUp = Prev",0 statusmem .db "Memory editor",0 memedit ldx #memmenu jsr showmenu ldx #statusmem jsr statusline lda tekstkleur ;stel default tekstkleur in jsr colour ; lda #15 ;zet bovenregel voor memory dump ; sta mwrk+5 ; lda #23 ;zet onderregel voor memory dump ; sta mwrk+6 ldx #0 ;zet cursor definitie ldy #12 jsr cursor_def ldx #3 ;cursor naar (3,mwrk+5) ldy mwrk+5 jsr gotoxy sec ;zet carry voor berekening lda mwrk+6 ;bereken aantal gebruikte regels sbc mwrk+5 sta mwrk+4 ;berg op in werkruimte ; sec ;memory pointer 1 pagina terug ; lda zp ; sbc #$80 ; sta zp ; lda zp+1 ; sbc #0 ; sta zp+1 lda mem_home ;memory pointer zetten sta zp lda mem_home+1 sta zp+1 memedit0 jsr memdump ;toon pagina op scherm mem_cursor_home ldx #4 ;cursor naar eerste regel stx mwrk ;cursor positie opbergen ldy mwrk+5 sty mwrk+1 jsr gotoxy mem_test_key jsr kb_scan ;lees toetsenbord met osbyte#0E lsr a ;test of toets gedrukt is bcc mem_test_key ;spring indien geen toets cpx #27 ;escape gedrukt? beq memedit_exit ;ja, dan naar einde van routine cpy #82 ;insert gedrukt? beq memedit2 ;ja, spring cpy #72 ;cursor up? beq mem_cur_up cpy #80 ;cursor down? beq mem_cur_down cpy #75 ;cursor left? beq mem_cur_left cpy #77 ;cursor right? beq mem_cur_right cpy #81 ;toets PGUP? beq mem_page_up ;ja, spring cpy #73 ;toets PGDN? bne mem_test_key ;nee, dan ongeldige toets mem_page_down ldx mwrk+4 ;laadt aantal schermregels mem_page_down1 sec ;zet carry voor berekening lda zp ;zet adrespointer 32 adressen terug sbc #32 sta zp lda zp+1 sbc #0 sta zp+1 dex ;doe dit voor iedere regel bne mem_page_down1 mem_page_up jmp memedit0 ;dump volgende set regels memedit_exit jsr cursor_off rts memedit2 jmp memedit4 mem_cur_up lda mwrk+1 ;cursor op bovenste regel? cmp mwrk+5 memedit3 beq mem_test_key ;ja, dan negeren dec mwrk+1 ;verlaag cursor y positie mem_cur_xy ldx mwrk ;cursor naar nieuwe positie ldy mwrk+1 jsr gotoxy jmp mem_test_key ;ga volgende toetsdruk lezen mem_cur_down lda mwrk+1 ;cursor op onderste regel? clc adc #1 cmp mwrk+6 beq mem_test_key ;ja, dan negeren inc mwrk+1 ;verhoog cursor y positie jmp mem_cur_xy mem_cur_left lda mwrk ;cursor al uiterst links? cmp #4 beq mem_test_key ;ja, dan negeren sec sbc #3 ;cursor drie posities naar links sta mwrk jmp mem_cur_xy ;cursor naar nieuwe positie mem_cur_right lda mwrk ;cursor al uiterst rechts? cmp #55 beq memedit3 ;ja, dan negeren clc adc #3 ;cursor drie posities naar rechts sta mwrk jmp mem_cur_xy memedit4 ldx #7 ;bewaar scherm ldy #6 jsr scrcopy kader 34,20,47,17,1,$30 ;teken kader ldx #memedit_text jsr write jsr input ;lees input ldx #6 ;herstel scherm ldy #7 jsr scrcopy lda tekstkleur ;herstel kleur jsr colour lda mwrk ;adres of data aanpassen? cmp #10 bcs mem_data_chg ;spring indien data wijzigen mem_adres_chg lda iwrk ;zet nieuw adres sta zp lda iwrk+1 sta zp+1 jmp memedit0 mem_data_chg lda mwrk ;bereken (mwrk-10)/3 sec sbc #10 ldx #0 mem_data_div3 cmp #0 ;resultaat = 0 beq mem_data_chg1 inx ;x=x+1 sec sbc #3 ;bereken A/3 door herhaald aftrekken bne mem_data_div3 ;moet altijd deelbaar zijn door 3 mem_data_chg1 stx mwrk+3 ;berg op voor later gebruik stx zp+2 ;trek dat af van 16 (maar later is sec ; een correctie nodig van -16, lda #00 ; vandaar laadt accu met 0) sbc zp+2 sta zp+2 ;bewaar resultaat even lda mwrk+6 ;bereken mwrk(6)-mwrk(1) sec sbc mwrk+1 asl a ;vermenigvuldig met 16 asl a asl a asl a clc ;tel 0-(mwrk-10)/3 erbij op adc zp+2 sta zp+2 lda #0 adc #0 sta zp+3 lda zp ;bereken uiteindelijk adres sec sbc zp+2 sta zp+2 ;berg dit op in zeropage lda zp+1 sbc #0 sta zp+3 ldx mwrk ;zet cursor goed voor afdrukken data ldy mwrk+1 jsr gotoxy lda zp+3 ;test of adres in verboden gebied ligt cmp #$B8 bne mem_data_chg2 lda zp+2 bpl mem_data_chg2 jmp mem_cur_xy ;indien in i/o gebied dan exit edit mem_data_chg2 lda iwrk ;lees de input data ldy #0 ;clear index sta (zp+2),y ;schrijf data weg lda (zp+2),y ;lees data (ivm read-only geheugen) pha ;bewaar data jsr prthex ;druk hex waarde af op het scherm lda mwrk+3 ;laadt positie van "geheugenplaats" clc ;bereken positie in asciiblok adc #60 tax ;zet in x register ldy mwrk+1 ;laadt regelnummer jsr gotoxy ;zet cursor in asciiblok pla ;haal karakter terug van stack cmp #32 ;waarde < 32 bcs mem_data_chg3 lda #'.' ;ja, laadt '.' mem_data_chg3 jsr wrch ;druk karakter af jmp mem_cur_xy ;cursor goed zetten en einde input memedit_text .db 31,35,18,"Enter value" .db 31,35,19,'?',0 test_io_range clc ;clear carry voor berekening tya ;pointer naar a adc zp ;tel op pha ;bewaar resultaat lda zp+1 adc #0 cmp #$B8 ;valt binnen #B880...#B8FF bne not_io ;nee, springen pla bpl not_io+1 sec ;zet carry voor I/O rts not_io pla ;haal stack leeg clc ;wis carry voor geen I/O rts ;einde routine memdump lda tekstkleur ;laadt kleurcode jsr colour lda #15 ;zet bovenregel voor memory dump sta mwrk+5 lda #23 ;zet onderregel voor memory dump sta mwrk+6 lda zp ;berg beginadres op in globale var sta mem_home lda zp+1 sta mem_home+1 ldx mwrk+5 ;laadt regelpointer memedit1 stx mwrk+2 ;bewaar huidige regel ldx #3 ;cursor naar volgende regel ldy mwrk+2 jsr gotoxy ldy #0 ;reset geheugenpointer ldx mwrk+2 ldy #0 ;reset pointer mem_adres lda #hexteken ;druk adres af jsr wrch lda zp+1 jsr prthex lda zp jsr prthex lda #' ' ;gevolgd door twee spaties jsr wrch jsr wrch mem_hexdump jsr test_io_range ;gebied #B880...#B8FF uitsluiten bcc mem_hexdump0 ;spring indien erbuiten lda #$B8 ;lees dummy waarde bne *+4 ;gedwongen sprong mem_hexdump0 lda (zp),y ;lees geheugeninhoud jsr prthex ;druk af lda #' ' ;print spatie jsr wrch iny ;verhoog pointer cpy #8 ;halverwege? bne mem_hexdump1 ;nee, dan springen tya ;cursor stapje terug jsr wrch lda #250 ;druk puntje af jsr wrch mem_hexdump1 cpy #16 ;einde regel? bne mem_hexdump ;nee, dan volgende byte lda #' ' ;gevolgd door twee spaties jsr wrch jsr wrch ldy #0 ;reset pointer mem_hexdump2 jsr test_io_range ;gebied #B880...#B8FF uitsluiten bcc mem_hexdump2a ;spring indien erbuiten lda #$B8 ;lees dummy waarde bne *+4 ;gedwongen sprong mem_hexdump2a lda (zp),y ;lees geheugeninhoud cmp #32 ;waarde kleiner dan 32 bcs mem_hexdump3 ;sping indien groter lda #'.' ;voor ascii < ' ' puntje afdrukken mem_hexdump3 jsr wrch ;druk af iny ;verhoog pointer mem_hexdump4 cpy #16 ;einde regel? bne mem_hexdump2 ;nee, dan volgende byte clc ;verhoog geheugenpointer met 16 lda zp adc #16 sta zp lda zp+1 adc #0 sta zp+1 inx ;verhoog huidig regelnummer cpx mwrk+6 beq mem_dump_end jmp memedit1 ;spring indien niet einde scherm mem_dump_end rts ;einde routine