;**********************************************************************; ;* A T O M I C D E B U G G E R *; ;*--------------------------------------------------------------------*; ;* doel : machinetaal debugger voor Atom-in-PC met *; ;* ondersteuning van 6502, 65C02 en 65802 *; ;*--------------------------------------------------------------------*; ;* filenaam : bbc.inc *; ;* auteur : Roland Leurs *; ;* The Atomic Development Studio *; ;* ontwikkeld : maart 1998 *; ;* laatste update : augustus 1998 *; ;*--------------------------------------------------------------------*; ;* assembleren : als include file opnemen in debug.asm *; ;**********************************************************************; count equ $1E zp equ $80 work equ $9E80 ;werkruimte semafoor equ $FA ;semafoor voor pc communicatie VIA equ $B810 ;via voor timer interrupts runscrn equ 1 ;trace output scherm semset equ $1B semclr equ $1A hexteken equ '&' ;teken voor hexadecimaal aanduiding immteken equ '#' ;teken voor immediate adressering swrch equ $020E rdch equ $1FE0 osbyte equ $1FF4 leesbyte equ $1FC8 zendbyte equ $1FC5 brkhandler equ $F402