; Dit programmadeel bevat commando #61, bedoeld om een logfile te openen ; zodat alle ingaande en uitgaande bytes opgeslagen worden in een bestand. ; Zodoende kan achteraf gekeken worden waar bepaalde routines de mist in ; gaan. ; commando's: 00 maak/open logfile en start log ; 01 stop log tijdelijk ; 02 herstart log ; 03 einde log, logfile wordt gesloten LOGFILE DB 'C:\TEMP\ATOM.LOG',0 LOGHANDLE DW ? ; HANDLE VOOR LOGFILE LOGWORD DW ? ; DATA VOOR LOGFILE LOGSTATUS DB 0 ; STATUS VOOR LOG (aan of uit) LOGOUT PROC NEAR PUSH AX PUSH BX PUSH CX PUSH DX MOV AH,'O' MOV LOGWORD,AX MOV AH,40H MOV BX,LOGHANDLE MOV CX,2 LEA DX,LOGWORD INT 21H POP DX POP CX POP BX POP AX RET LOGOUT ENDP LOGIN PROC NEAR PUSH AX PUSH BX PUSH CX PUSH DX MOV AH,'I' MOV LOGWORD,AX MOV AH,40H MOV BX,LOGHANDLE MOV CX,2 LEA DX,LOGWORD INT 21H POP DX POP CX POP BX POP AX RET LOGIN ENDP LOGCOMMS: CALL LEESBYTE CMP AL,0 JE LOG00 CMP AL,1 JE LOG01 CMP AL,2 JE LOG02 CMP AL,3 JE LOG03 MOV FUN_CODE,AL JMP ERROR LOG00: MOV AX,3C01H MOV CX,0 LEA DX,LOGFILE INT 21H JC LOG021 MOV LOGHANDLE,AX MOV LOGSTATUS,1 JMP LEESCOM LOG01: MOV LOGSTATUS,0 JMP LEESCOM LOG02: CMP LOGHANDLE,0 JE LOG021 MOV LOGSTATUS,1 LOG021: JMP LEESCOM LOG03: MOV BX,LOGHANDLE MOV AH,3EH INT 21H MOV LOGHANDLE,0 MOV LOGSTATUS,0 JMP LEESCOM