xmscopy: call getpgnr ;eerst huidige pagina laden push ax ;bewaar op stack jc xmsld2 ;spring als fout call xmsat2pc ;lees pagina in buffer call buf2xms ;kopieer buffer naar xms geheugen call getpgnr ;lees paginanummer van Atom (bron) jc xmsld2 ;spring als fout call adres ;lees adres in bx call xmsadres ;bereken de offset voor xms geheugen mov copytbl[6],ax ;zet bronadres in datatabel mov copytbl[8],dx call getpgnr ;lees paginanummer van Atom (doel) jc xmsld2 ;spring als fout call adres ;lees adres in bx call xmsadres ;bereken de offset voor xms geheugen mov copytbl[12],ax ;zet doeladres in datatabel mov copytbl[14],dx call adres ;lees lo-word aantal te kopieren words in bx mov dx,bx ;bewaar in dx registers call adres ;lees hi-word aantal te kopieren words in bx shl bx,1 ;bereken aantal te kopieren bytes rol dx,1 mov copytbl[0],bx ;zet aantal bytes in parametertabel mov copytbl[2],dx